Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Монгол Улсын барилгын салбарын хүний нөөцийн төлөвлөлтийг сайжруулах ньСалбар : Нийгмийн шинжлэх ухаан , 5.9 Бусад нийгмийн шинжлэх ухаан
Улсын дугаар : 4214
Хамгаалсан он : 2021
Түлхүүр үг : ВЕКТОР АЛДАА ЗАЛРУУЛАХ ЗАГВАР, ВАРВИКС ЗАГВАР, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХЭРЭГЦЭЭ, ТААМАГЛАЛ

Аннотаци

Ирээдүйн хүний нөөцийн хэрэгцээг оновчтой үнэн зөв тодорхойлсноор хүний нөөцийг удирдах шинэ арга зам, сайжруулах хувилбарыг боловсруулах боломжийг бүрдүүлэх нь хүний нөөцийг төлөвлөхийн давуу тал билээ. Барилгын салбарын хүний нөөцийн төлөвлөлтөд нөлөөлөх хүчин зүйлүүдийг тодорхойлон, VEC загвараар үнэлж, хүний нөөцийн хэрэгцээг таамаглах математик загварыг санал болгосон. Академич Hendry, C. and Pettigrew, A., (1990) нарын боловсруулсан хүний нөөцийн стратегийн загварыг өөрийн орны онцлогт тохируулан татварын болон бодлогын хүчин зүйлүүдээр өргөтгөж барилгын салбарын хүний нөөцийн төлөвлөлтийг сайжруулах боломжийг тодорхойлсон. Боловсруулсан математик загварыг ашиглан 2045 он хүртэлх барилгын салбарын хүний нөөцийн хэрэгцээг 3 хувилбараар таамагласан.Зохиогч

Боловсролын доктор(PhD)

Бүтээлийн тоо : 1

Ишлэгдсэн тоо : 0
Ишлэлүүд


Ишлэл бүртгэгдээгүй байна.
Зохиогч Нэр Төрөл Он Салбар

Үзсэн тоо(Нийт) 39
Сүүлийн сард 15
Татагдсан тоо(Нийт) 0
Сүүлийн сард 0
Ишлэгдсэн тоо 0
Сэтгэгдэл бичих
Нэр :


СЭТГЭГДЛҮҮД

Шинжлэх ухааны доктор(ScD)

-

Бүтээлийн тоо :

Ишлэгдсэн тоо :

Боловсролын доктор(PhD)

-

Бүтээлийн тоо :

Ишлэгдсэн тоо :