Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Жижиглэн худалдаа үйлчилгээний чанарыг сайжруулах боломжийн судалгаа (эмийн сангийн жишээн дээр)Салбар : Нийгмийн шинжлэх ухаан , 5.2 Эдийн засаг, Бизнес
Улсын дугаар : 4129
Хамгаалсан он : 2019
Түлхүүр үг : Эмийн сан, сэтгэл ханамж, үйлчлүүлэгч, үнэнч байдал, Загвар, RSQS

Аннотаци

Өнөөдөр шинжлэх ухаан, технологийн асар хурдацтай хөгжил, эдийн засаг, нийгмийн бүтцийн гүнзгий өөрчлөлт, хүмүүсийн эрэлт хэрэгцээ огцом нэмэгдэж улам олон төрөл, нарийн бүтэц бүрэлдэхүүнтэй болсоор байгаа нь хэрэглэгч, үйлчлүүлэгчийг тэргүүнд тавьсан эдийн засаг, бизнес, удирдлагын тогтолцоог хөгжүүлэх, маш уян хатан, авсаархан, өндөр технологид сууриласан үйлдвэрлэл, үйлчилгээний загварыг боловсруулж хэрэгжүүлэхийг шаардаж байна. Өндөр хөгжилтэй төдийгүй бусад улс орнуудад ч гэсэн эдийн засгийн бүтцэд үйлчилгээний салбарын байр суурь тасралтгүй нэмэгдэж байгаа юм. Манай улсын эдийн засгийн бүтцэд жижиглэн худалдаа үйлчилгээний байгууллагын хувийн жин нэмэгдсээр байна. Жижиглэн худалдаа, үйлчилгээний бизнес хөгжиж цар хүрээ, төрөл хэлбэр нь нэмэгдэх тутам энэ салбарт инноваци хийх, орчин үеийн техник, технологи нэвтрүүлэх, бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх, судалгаа хөгжлийн зардлыг өсгөх, үйлчилгээний шинэ менежмент, маркетингийн загварыг ашиглах, үйлчилгээний чанарыг сайжруулах өргөн боломж нөхцөл бүрэлдэж байна.
Жижиглэн худалдаа үйлчилгээний чанарыг дээшлүүлэхийн тулд үйлчлүүлэгчийн санал хүсэлтийг хүлээн авах, тэдний хэрэгцээ шаардлагыг таньж мэдэх, үйлчилгээний чанарт нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг тодорхойлох, хэрэглэгчидтэйгээ байнгын холбоо харилцаатай байх, тулгамдсан асуудлуудыг хурдан шуурхай шийдвэрлэхнь чухал байгаа юм. Гэтэл өнөөдөр эдийн засгийн онолын орчин үеийн чиглэлийн хүрээнд шинэ нөхцөлд жижиглэн худалдаа үйлчилгээний салбар хэрхэн яаж хөгжих, үйлчилгээний чанарыг сайжруулах ямар боломж, арга зам байгааг тусгайлан судалсан бүтээл дутмаг байгааг харгалзан үзэж энэ сэдвийг судлахаар сонгож авсан болно.
Энэхүү судалгааны ажлын хүрээнд Монгол Улсын жижиглэн худалдааны салбарт үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа бизнесийн байгууллагын үйлчилгээний чанарыг RSQS загвараар анх удаа үнэлсэн, үүнд тулгуурлан жижиглэн худалдаа үйлчилгээний чанарыг сайжруулах арга замыг тодорхойлсон.
Жижиглэн худалдаа үйлчилгээний чанарыг RSQS загвараар шинжилж судалгаа хийсэн ажлын үр дүнг нэгтгэж дараах дүгнэлтийг дэвшүүлсэн. Үүнд:
• Үйлчилгээний салбарын судалгаанд ашигладаг загварын дотроос жижиглэн худалдаа үйлчилгээний чанарыг үнэлэхдээ үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамж, худалдан авалтын хандлага зэрэг хүчин зүйлсийг шинжилж Хүлээлт-үл нийцлийн онолд тулгуурлан RSQS загварыг хэрэглэх нь тохиромжтой байна.
• Жижиглэн худалдаа үйлчилгээний чанарыг RSQS загвараар үнэлэхэд чанарын хүчин зүйлүүдийг ач холбогдлоор нь эрэмбэлж, хувийн жин тогтоон жигнэгдсэн дундажийн аргаар үйлчилгээний чанарын түвшинг тооцоолох нь үр дүнтэй байна.
• Хэрэглээний аргачлалыг сайжруулах үүднээс RSQS загварын үндсэн бүтцээс зарим үзүүлэлтийг хасахын зэрэгцээ дөрвөн үзүүлэлтшинээр нэмж нийт 6 үндсэн хүчин зүйл, 6 дэд хэмжүүр, 32 үзүүлэлтээс бүрдэх RSQS загварын шинэчилсэн хувилбарыг боловсруулсан нь үйлчилгээний бусад салбарын судалгаанд ашиглах боломжтой.
Жижиглэн худалдаа үйлчилгээний чанарыг сайжруулахын тулд үйлчлүүлэгчдэд чиглэсэн хандлагыг баримтлах, худалдан авагчид үзүүлэх үйлчилгээ, чанар ба маркетингийн уялдааг сайжруулах, үйлчилгээний чанарын бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд албан хаагчдыг татан оролцуулах,чанарын стандартыг бүрдүүлэх, ажилчид, ажилчдыг үилчлүүлэгчдиин нэгэн адил сэтгэл ханамжтай байлгах, үйлчлүүлэгчтэй итгэлцэл, харилцан хүндэтгэх харилцаа тогтоох стратегийг боловсруулах, үйлчлүүлэгчтэй хамтран ажиллах, чанарын нэгдсэн удирдлагыг нэвтрүүлэх зэрэг арга замыг санал болгож байна.Зохиогч

Боловсролын доктор(PhD)

Бүтээлийн тоо : 1

Ишлэгдсэн тоо : 0
Ишлэлүүд


Ишлэл бүртгэгдээгүй байна.
Зохиогч Нэр Төрөл Он Салбар

Үзсэн тоо(Нийт) 63
Сүүлийн сард 3
Татагдсан тоо(Нийт) 0
Сүүлийн сард 0
Ишлэгдсэн тоо 0
Сэтгэгдэл бичих
Нэр :


СЭТГЭГДЛҮҮД

Шинжлэх ухааны доктор(ScD)

-

Бүтээлийн тоо :

Ишлэгдсэн тоо :

Боловсролын доктор(PhD)

-

Бүтээлийн тоо :

Ишлэгдсэн тоо :