Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Бүтээлийн хайлт

Энэ хуудасыг ашиглан өөрийн судалгаанд шаардлагатай бүтээлийг хайх боломж олгож байна.

Хайх бүтээл           

Сэдэв:
Зохиогч: Диссертацийн дугаар:
Салбар: Түлхүүр үг:
Он: Аннотаци:
Хайлтын үр дүн: 6212 бичлэг олдлоо.
Улсын
дугаар
Зохиогч Бүтээлийн нэр Он Төрөл
4130 Түдэв Батжаргал Монгол улсад ерөнхий зориулалтын нисэх онгоцны үйлдвэрлэл, хэрэглээг өргөжүүлэх стратеги, менежментийн асуудал 2020
Диссертаци
4129 Шархүү Батзүсэм Жижиглэн худалдаа үйлчилгээний чанарыг сайжруулах боломжийн судалгаа (эмийн сангийн жишээн дээр) 2019
Диссертаци
4128 Дугар Ариунцэцэг Хөрсний үржил шимийн нөхөн үйлдвэрлэлд хөрс болосруулалт, сэлгээний нөлөө 2019
Диссертаци
4127 Аюуш Юмчмаа Эмнэлгийн оношилгооны эксперт системийн боловсруулалт 2020
Диссертаци
4126 Бадрах Жүгдэржав Бэлгийн замын зонхилон тохиолдох халдварын молекул биологийн оношилгоо, эмнэлзүйн хамаарал 2020
Диссертаци
4125 Амарсайхан Түвшинбаяр Сургалтанд виртуал лабораторийг ашиглах нь 2020
Диссертаци
4124 Хүдэр Отгондорж Шугаман биш тэгшитгэлийн системийг бодох өндөр эрэмбийн нийлэлттэй итерацийн аргууд байгуулах 2020
Диссертаци
4123 Пүрэв Цогтсайхан Монгол орны ердийн тул загас (Hucho taimen, Pallas 1773)-ны биологи, экологи, хамгааллын асуудал 2020
Диссертаци
4122 Мандах Мөнхзаяа Улаанбаатар хотын сургуулийн насны хүүхдийн бие бялдрын өсөлт, хөгжлийн судалгаа 2020
Диссертаци
4121 Долгорсүрэн Энхчимэг Монгол Улсын эдийн засгийн аюулгүй байдлыг төсвийн бодлогоор дэмжих арга зам 2016
Диссертаци