Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Татварын бодлого, багц хуулийн шинэчлэл эдийн засагт үзүүлэх нөлөөллийн судалгааСалбар : Нийгмийн шинжлэх ухаан

Төслийн дугаар : 9070001027

Төслийн төрөл : ШУТ төсөл

Хугацаа: 2018-2019

Санхүүжилт: 58,000.0 мян.төг

Түлхүүр үг : Татварын бодлого, шинэчлэл, эдийн засаг

Үр дүн

Төслийн тайлан нь оршил, 6 бүлэг, 14 дэд сэдэв, дүгнэлт гэсэн бүтцийн хүрээнд бичигдсэн.
I бүлгийн хүрээнд:
-Татварын бодлогын шинэчлэл, хөгжлийн чиг хандлагыг Олон улс болон Монгол Улсын түвшингээр тус тус судалсан.
-Татварын эдийн засагт үзүүлэх нөлөөллийг макро эдийн засгийн гол үзүүлэлтүүд болон татварын ачааллын зохистой түвшинг тодорхойлох тооцоолол хийсэн.
-Татварын өөрчлөлт, шинэчлэл нь хөрөнгө оруулалтад хэрхэн нөлөөлж байгааг хүчин зүйлийн шинжилгээ хийж болон хүчин зүйлийн ач холбогдлын үнэлгээ хийсэн. Мөн татварын хувь хэмжээний өөрчлөлт нь хөрөнгө оруулалтын өөрчлөлтөд хэрхэн нөлөөлж байгааг харуулсан мэдрэмжийн шинжилгээг татварын төрөл бүрээр хийж үнэлэлт дүгнэлт өгсөн.
II бүлгийн хүрээнд:
-Татварын шинэчлэлийн нөлөөллийг орлогын татварын нэг төрөл болох ХХОАТ, хэрэглээний татварын үндсэн төрөл НӨАТ-ын жишээн дээр тус тус судалж, татвар төлөгчид болон төсвийн орлогын бүтцийн өөрчлөлт, тэдгээрийн хамаарлын судалгааг 3 дэд сэдвийн хүрээнд авч үзсэн.
III бүлгийн хүрээнд:
-Татварын эрх зүйн орчин түүний шинэчлэлийн асуудлыг Орон нутгийн төсвийн түвшинд авч үзэж тулгамдаж буй асуудлуудыг тодорхойлсон.
-Олон улсын татвар ногдуулалттай холбоотой үүсч буй асуудлуудыг Үнэ шилжилтийн асуудлын жишээн дээр авч үзсэн.
IY бүлгийн хүрээнд:
-Татварын багц хуулийг шинэчлэх үндэслэл, шаардлагыг Монгол Улсын татварын тогтолцоонд тулгарч буй газар, газраас бусад үл хөдлөх хөрөнгийн бүртгэл; үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ, үл хөдлөх хөрөнгийн татварын суурийг өргөтгөх боломжийн судалгааг / Нийслэлийн татварын газрыг судалгааны объетоор сонгон/ хийж үнэлэлт дүгнэлт өгсөн.
Y бүлгийн хүрээнд:
-Татварын багц хуулийн шинэчлэл түүний нөлөөллийн шинжилгээг 2019 оны татварын багц хуулинд орсон шинэчлэлийн нөлөөллийн таамаглалыг ААНОАТ, НӨАТ-ын төрлүүдээр хийсэн.
YI бүлгийн хүрээнд:
-Татварын албанаас үзүүлэх үйлчилгээ, бодлогын шинэ стратеги хувилбар боловсруулахтай холбоотой олон нийтийн татвар төлөх хандлагын түвшин, иргэд бизнес эрхлэгчдийн татварын талаарх мэдлэг, мэдээллийн түвшинг тодорхойлох ЧАНАРЫН судалгаа хийж, санал зөвлөмж гаргасан.
Дээрх тоон болон чанарын судалгааны үр дүнд Үндэсний хэмжээний ЭШХ зохион байгуулж, судалгааны үр дүнг эрдэмтэн мэргэжилтнүүдийн хүрээнд хэлэлцүүлж мэргэжлийн түвшинд хянагддаг ЭШ-ний сэтгүүлд өгүүлэл болгон хэвлүүлсэн (Мөнгө санхүү сэтгүүл,ISSN 2532-417X, 2019 №02(5) МУИС.
-Мөн судалгааны үр дүнгээр ОУ-ын ЭШХ-д илтгэл хэлэлцүүлсэн Suvdaa Damiran ,SME development and Tax environment in Mongolia, (IFEAMA,15th Conference on “Innovation Management for the Sustainable and Inclusive Development in a Transforming Asia”,Kyoto University, Japan),2019.06.18-19
-Иргэд,бизнес эрхлэгчдийн татварын мэдлэг, мэдээллийн түвшинг тодорхойлох ЧАНАРЫН судалгаа (Онол-Арга ТББ) хийж судалгааны тайланд хавсаргасан болно.

Удирдагч


Эрдэм шинжилгээний бүтээл
1. Нэг сэдэвт бүтээл, ном, товхимол /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
2. Эрдмийн зэрэг горилсон бүтээлийн нэр

3. Шинэ ба шинэчилсэн бүтээгдэхүүний загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
4. Шинэ болон шинэчилсэн технологи /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
5. Тоног төхөөрөмжийн туршилтын загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
6. Батлагдсан стандарт

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
7. Зөвлөмж

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
8. Заавар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
9. Патент

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
10.Ашигтай загварын гэрчилгээ


Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
12. Техник эдийн засгийн үндэслэл

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
13. Газрын зураг, атлас

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
14. Шинэ онол, теором

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
15. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
16. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Дамиран Сувдаа Татварын бодлогын шинэчлэл, чиг хандлага 2019 Дэлгэрэнгүй
2 Дамиран Сувдаа Олон нийтийн татвар төлөх хандлагын түвшин 2019 Дэлгэрэнгүй
3 Дамиран Сувдаа Монгол Улсын төсвийн орлогын бүтцийн судалгаа, чиг хандлага 2019 Дэлгэрэнгүй
4 Дамиран Сувдаа Цахим төлбөрийн баримтын системийн болон НӨАТ-ын босгын нөлөө, үр дүн 2019 Дэлгэрэнгүй
5 Дамиран Сувдаа Татварын ачааллын оновчлол 2019 Дэлгэрэнгүй
6 Дамиран Сувдаа Үнэ шилжилт түүний эдийн засагт үзүүлэх нөлөө, үр дүн 2019 Дэлгэрэнгүй
7 Дамиран Сувдаа Татварын хөрөнгө оруулалтад үзүүлэх нөлөө 2019 Дэлгэрэнгүй
8 Дамиран Сувдаа Татварын хуулийн шинэчлэлийн хүрээнд газар, газраас бусад үл хөдлөх хөрөнгийн бүртгэлийг боловсронгуй болгох нь 2019 Дэлгэрэнгүй
9 Дамиран Сувдаа Орон нутгийн татварын орлого бүрдэлт, тулгамдаж буй асуудал 2019 Дэлгэрэнгүй
17.Эрдэм шинжилгээний илтгэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Damiran Suvdaa SME development and Tax environment in Mongolia 2019 Дэлгэрэнгүй
18.Эрдэм шинжилгээний илтгэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Дамиран Сувдаа Монгол Улсын татварын шинэчлэлийн өнөөгийн байдал, хэрэгжилт 2019 Дэлгэрэнгүй
2 Дамиран Сувдаа Бизнес эрхлэгчдэд татварын орчны үзүүлж буй нөлөө 2019 Дэлгэрэнгүй
3 Дамиран Сувдаа Татварын багц хуулийн шинэчлэл, төрөөс баримталж буй бодлого 2019 Дэлгэрэнгүй
4 Дамиран Сувдаа Татварын бодлогын шинэчлэлийн дэлхийн чиг хандлага 2019 Дэлгэрэнгүй
5 Дамиран Сувдаа Татвар төлөх хандлагын түвшин 2019 Дэлгэрэнгүй
6 Дамиран Сувдаа Монгол Улсын төсвийн орлогын бүтцийн судалгаа,чиг хандлага 2019 Дэлгэрэнгүй
7 Дамиран Сувдаа Цахим төлбөрийн баримтын системийн болон НӨАТ-ын босгын нөлөө, үр дүн 2019 Дэлгэрэнгүй
8 Дамиран Сувдаа Татварын ачааллыг оновчлох нь 2019 Дэлгэрэнгүй
9 Дамиран Сувдаа Үнэ шилжилтийн хяналт шалгалт ба орлогын нөлөөлөл 2019 Дэлгэрэнгүй
10 Дамиран Сувдаа Хөрөнгө оруулалтад татварын үзүүлэх нөлөө 2019 Дэлгэрэнгүй
11 Дамиран Сувдаа Монгол Улсын уул уурхайн салбарын татварын ачаалал 2019 Дэлгэрэнгүй
12 Дамиран Сувдаа Татварын шинэчлэлийн хүрээнд газар,үл хөдлөх хөрөнгийн бүртгэлийг боловсронгуй болгох нь 2019 Дэлгэрэнгүй
13 Дамиран Сувдаа Орон нутгийн татварын орлого бүрдэлт, тулгамдаж буй асуудал 2019 Дэлгэрэнгүй
14 Дамиран Сувдаа Иргэд, бизнес эрхлэгчдийн татварын орчны талаарх ойлголтын түвшинг үнэлэх нь 2019 Дэлгэрэнгүй
19.Аргачлал

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
20.Ишлэл


Сэтгэгдэл бичих
Нэр :


СЭТГЭГДЛҮҮД